logo_transparentMAR naam

 

MAR vergadering 30-11-2017

Deputaten nodigen u van harte uit voor de MAR-najaarsvergadering 2017.
Deze vergadering wordt DV gehouden op donderdag 30 november, in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, gebouw “De Bron”, Rodenrijseweg 97, 2651 BN Berkel en Rodenrijs.
Het is verheugend om te zien dat God het missionaire werk zegent en dat de diverse werkvelden hun voorgenomen activiteiten voor het komende jaar aan U kunnen voorleggen. De stukken voor deze avond kunt u vinden onder het kopje “archief MAR”.

 

Uitzending Mark van Leeuwen

uitgezonden in de stad – Op zondag 19 februari 2017 werd ds. Mark van Leeuwen in een bijzondere kerkdienst vanuit de kerk te Rotterdam-Noord/Oost uitgezonden als missionair predikant voor het werk in #Hill. Dat is de naam voor het missionair initiatief in het Kleiwegkwartier in Rotterdam-Hillegersberg. Dit werk is door de kerken van de classes Rotterdam en Hoogvliet onder de verantwoordelijkheid van de MAR / Rijnmond Mission gebracht. Een bijzondere beweging, ook in historisch perspectief gezien. Uitzending van Mark van Leeuwen

 

Regionale uitgave van het blad naast.

Voor het eerst is er een regionele uitgave van het blad Naast van de Verre Naasten. Wij zijn er trots op u hier iets meer te mogen laten zien van het project Meer dan Berwaard.  Regionale-Naast_Missionaire-Arbeid-rijnmond_dec-2016_lores

 

#Hill binnen de MAR 

Donderdag 19 mei 2016 besloten de samenwerkende kerken binnen het regionale samenwerkingsverband MAR om het missionaire initiatief #Hill te gaan ondersteunen. In de vergadering was grote steun voor het mooie werk dat is opgestart. De aanwezigen herkenden Gods zegen op het werk van ds. Mark van Leeuwen. De steun is niet onvoorwaardelijk; wat die voorwaarden precies inhouden, dat moet de komende maanden verder worden uitgewerkt.

Het project mag voortaan rekenen op bestuurlijke aansturing vanuit de MAR. Voor wat betreft de inhoud van het werk blijft de eerste verantwoordelijkheid liggen bij de missionair predikant die, samen met een aantal leden uit de kerk van Rotterdam-Oost, het initiatief heeft genomen voor deze kerkplanting in het Kleiwegkwartier.

Voor het jaar 2016 heeft de MAR een bedrag van maximaal € 7.000 beschikbaar gesteld om de begroting rond te krijgen. Voor de jaren daarna moeten de financiële zaken nog meer gedetailleerd besproken worden. Concrete voorstellen hierover zullen worden meegenomen in de begroting voor 2017, die in de najaarsvergadering van de MAR zal worden voorgelegd aan de samenwerkende kerken.

 

Overlijden Arnold Klapwijk

Afgelopen Goede Vrijdag heeft de Here onze deputaat Arnold Klapwijk tot Zich genomen. Arnold was zeer betrokken bij het werk van de MAR. Werk wat zijn hart had. Wij denken met grote dankbaarheid terug aan al dat werk wat hij voor de MAR gedaan heeft en zullen zijn enthousiasme en gedrevenheid missen.

 

Bevestiging ds. Leeftink

Afgelopen zondag, 26 september werd ds.  Martijn Leeftink bevestigd in het ambt van predikant. Sinds 2014 is hij in dienst van de MAR als opvolger van ds. Marten de Vries. Hij is nu predikant met als opdracht de verbinding te zoeken tussen de christenen en de moslims. In de dienst kwam dit tot uitdrukking in de handoplegging door 3 predikanten. ’s Middags was er de intrede dienst met als tekst Jona 3:10-4:2 en Handelingen 18:11.

Brainstormavond

Op donderdagavond 3 september hadden we een brainstormavond over de toekomst van de MAR.

Waarom deze brainstorm? Omdat de MAR alleen goed kan functioneren wanneer dit vanuit de kerken actief ondersteund wordt. Hoe we dat anno 2015 het beste vorm kunnen geven, daar ging deze brainstorm over. Het was een avond die werd gehouden met de afgevaardigden uit de kerken van de classes Hoogvliet en Rotterdam. Tijdens deze brainstormavond hebben we zoveel mogelijk input verzameld als voorbereiding op de novembervergadering. Dit gebeurde aan de hand van 4 verschillende stellingen.

Stellingen en respons

 

Afscheid ds Simpelaar

Op 1 augustus 2015 is er officieel een einde gekomen aan de verbintenis van ds. Koos Simpelaar aan de MAR. Sinds 2007 was hij in dienst als missionair predikant voor het werk onder hindoes. Er is een einde gekomen aan zijn actieve dienst in verband met zijn emeritering als predikant.

Het bestuur van de MAR zal, in overleg met de Hindoe-werkgroep, met concrete voorstellen komen om bepaalde onderdelen van het werk nog voort te zetten en bestaande contacten te onderhouden. Bij het afscheid van ds. Simpelaar is door het bestuur met dankbaarheid gesproken over de inzet en de betrokkenheid die hij in zijn werk heeft getoond. De boodschap van verlossing en bevrijding op basis van het werk van Jezus Christus is mede dankzij deze inzet verkondigd onder hindostaanse mensen, in het Rijnmondgebied en (door de radio-uitzendingen) ook daarbuiten. Zo mogen wij een licht zijn voor de volken, “opdat de redding die God zal brengen tot aan de einden van de aarde reikt” (Jesaja 49:6).